Arendalsadvokatene i Arendal

Nye lover, endringer i eksisterende lover m.m

Nye lover, endringer i eksisterende lover og forslag til endring av lover
som ikke enda ikke er trådt i kraft.

Nedenfor følger en ikke uttømmende oversikt over nye og kommende lovendringer:

 

Arbeidsmiljøloven:

– Styrket fortrinnsrett for deltidsansatte:

Etter arbeidsmiljøloven har deltidsansatte rett til å øke sin stilling fremfor at det blir
gjort nyansettelse i virksomheten

– Endringer i reglene om fast ansettelse og krav til skriftlig arbeidsavtale i
arbeidsmiljøloven

Fast ansettelse blir nå definert i arbeidsmiljøloven. For at det skal foreligge en lovlig
fast ansettelse kreves det at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens
regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet
for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.

– Presisering av treårsregelen og midlertidig ansettelse på flere grunnlag i
kombinasjon:

Det er gjort en presisering av at arbeidstaker som har vært sammenhengende
midlertidig ansatt i mer enn tre år etter § 14-9 andre ledd bokstav a, b eller f i
kombinasjon, skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold
kommer til anvendelse.

Forslag til ny arvelov:

Arveloven av 1972 revideres og skal bli ny. Den nye loven er tilpasset dagens
samfunnsforhold. I pressemelding fra justis- og beredskapsdepartementet av 22.6.2018
opplyses at regjeringen i statsråd har lagt frem forslag til ny arvelov (Prop 107 L (2017-
2018)), og at dagens regler videreføres i hovedsak for slektens arverett, den
gjenlevende ektefellens og samboeres arverett, og reglene om livsarvingenes rett til
plikdelsarv.

Endringer innebærer blant annet:

– Grensen for hva en arvelater er pliktig til å gi hvert barn (pliktdelen), øker fra én
million kroner til 25 ganger folketrygdens grunnbeløp.

– Den særlige beløpsbegrensningen i gjeldende lov på 200 000 kroner for andre
livsarvinger enn barn fjernes.

– I motsetning til før, skal man kunne testamentere bort bestemte eiendeler, også om
slike eiendeler er verdt mer enn arvingens andel av arven. Arvingen må i så fall
betale det overskytende til boet.
Når loven trer i kraft er ikke enda bestemt.

 

Foreslåtte endringer i avhendingsloven:

I Prop. 44 L (2018-2019) har Justis- og beredskapsdepatementet fremlagt forlag til
endringer i avhendlingsloven. Endringene skal bidra til at det foreligger tilstrekkelig
informasjon om boligen ved salg.

Endringer som gjelder hva som skal utgjøre mangler etter avhendingsloven:

– Det skal ikke lenger være mulig å selge boligen «som den er». Det skal fremdeles
være mulig å tegne boligselgerforsikring.

– Det foreslås en nedre grense for hvilke mangler kjøper kan gjøre gjeldende overfor
selger. Denne «egenandelen» er foreslått satt til kr. 10.000,-.

– Departementet foreslår videre at ethvert avvik i innendørs areal skal utgjøre en
mangel, og foreslår en ny sjablongmessig utmålingsregel for prisavslag i disse
tilfellene.

– Departementet foreslår endringer i regnene om undersøkelsesplikt for kjøper. Det
som er beskrevet i en tilstandsrapport eller relevant salgsdokument skal anses kjent
av kjøper.

Når endringene trer i kraft er ikke enda bestemt.