Arendalsadvokatene. Advokat Ove Andersen

Juridiske fagområder vi jobber med

Arendalsadvokatene yter juridisk bistand innen de fleste rettsområder til offentlige etater, næringsdrivende, familier og enkeltpersoner i straffesaker. Vi bistår med rådgivning, forhandlinger og ved tvister. En stor del av vårt arbeid består i prosedyre for domstolene.

Arbeidsrett

Bistand ved oppsigelse/avskjed både for arbeidsgivere og arbeidstakere, rådgivning og forhandlinger, samt prosedyre for domstolene. Arendalsadvokatene har spisskompetanse innen oppsigelsessaker der vi både bistår arbeidsgivere og arbeidstakere. I oppsigelsessaker er det avgjørende for utfallet å konsultere advokat i tide.

Arv- og generasjonsskifte

Dødsboskifter, både offentlige og private skifter, ved forskudd på arv, ved opprettelse av testamenter og i alle spørsmål som knytter seg til arv og gave.

Barnevern og sosialtjenesteloven

Saker om omsorgsovertakelse og tvangsbehandling i barnevernsaker og etter lov om sosial omsorg. Saker for kontrollkommisjonen for psykisk helsevern.

Erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett

Saker for personer og næringsdrivende i erstatningsrettslige spørsmål. Bistår ved erstatningssaker ved personskader (yrkesskade, trafikkskade mv) og tingskader, og ved alle typer forsikringsoppgjør.

Fast eiendom

Odelssaker, ekspropriasjonssaker, konsesjon, jordskifte og nabosaker og ved mangelsoppgjør etter kjøp/salg av fast eiendom. Vi bistår også utleier og leietaker i forbindelse med leieforhold.

Familierett og ektefelleskifte

Opprettelse av ektepakt og samboeravtale, samt i det økonomiske oppgjør etter samlivsbrudd.

Kontraktsrett

Opprettelse av avtaler i næringslivsforhold og for privatpersoner.

Offentlig forvaltning

Alminnelig forvaltningsrett, klagesaker.

Pengekrav, konkursrett og bobehandling

Bistand ved gjeldsforhandling, oppbud, forfølgning av pengekrav.

Plan- og bygningsrett og entrepriserett

Bistand i saker om plan- og bygningsloven, opprettelse av entreprisekontrakter og tvister om inngåtte kontrakter.

Prosedyre for domstolene

Tvistesaker for alminnelige domstoler, jordskifteretten, nemnder, voldgift m.v.

Straffesaker

Forsvareroppdrag for domstolene, bistandsadvokat for fornærmede i volds- og sedelighetssaker, også bistand på etterforskningsstadiet mv.

Vergesaker

Vi er verge/setteverge for umyndige og hjelpeverge for personer som trenger bistand på økonomisk/juridiske områder.

Barn og foreldre

Saker om foreldreansvar, fast bosted og samvær. Bistanden både rådgivning til partene og tvisteløsning for domstolene.