Arendalsadvokatene i Arendal

Regler for konkurranseklausuler i arbeidslivet

Med virkning fra 1.1.2016 er det innført nye regler for konkurranseklausuler i arbeidslivet. Reglene innebærer at det ikke kan avtales karantenetid som er lenger enn ett år og arbeidsgiver må betale kompensasjon i karantenetiden. Det innføres også regler for kundeklausuler og rekrutteringsklausuler.

Konkurranseklausuler

Konkurranseklausuler er avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.

Konkurranseklausulen kan bare gjøres gjeldende så langt det er nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse. I dette ligger at det må foretas en vurdering av om den enkelte ansatte har en slik innsikt og kunnskap om virksomheten som arbeidsgiver har behov for å beskytte. Arbeidstakere som ikke har en overordnet, ledende eller særlig betrodd stilling, vil ikke ha en slik innsikt.

En konkurranseklausul kan bare gjelde for ett år etter ansettelsesforholdets opphør. Arbeidstaker har rett til kompensasjon for de innskrenkinger i yrkesmuligheter som en konkurranseklausul kan medføre. Kompensasjonen skal tilsvare full lønn opp til 8 G (Kr. 720 644) og deretter minst 70 % av arbeidstakers lønn som overstiger 8 G, men med et tak på 12 G (1 090 816).

Kundeklausuler

Kundeklausuler er avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør.

Endringene gjør at kundeklausuler bare kan omfatte kunder som arbeidstakeren har hatt kontakt med eller ansvar for det siste året før arbeidsforholdet avsluttes. Arbeidsgiver må gi en oversikt over hvilke kunder klausulen omfatter og denne kan bare gjøres gjeldende i inntil ett år.

En kundeklausul kan ikke hindre kundene fra selv å ta kontakt med arbeidstaker, når dette skjer på kundens eget initiativ.

Arbeidstaker og arbeidsgiver står fritt til å avtale kompensasjon.

Rekrutteringsklausuler

Rekrutteringsklausuler er avtaler mellom arbeidsgiver og andre virksomheter som hindrer eller begrenser arbeidstakers muligheter til å ta ansettelse i annen virksomhet.

Endringene gjør det forbudt å inngå rekrutteringsklausuler. Unntak gjelder hvis det pågår forhandlinger om virksomhetsoverdragelse eller hvis det akkurat er gjennomført en virksomhetsoverdragelse. I den siste situasjonen kan en rekrutteringsklausul gjøres gjeldende i inntil seks måneder og det må gis informasjon til de arbeidstakerne det gjelder.

***

Reglene er inntatt i et nytt kapitel 14 A i arbeidsmiljøloven.

For mer informasjon, ta kontakt med advokat Kristoffer Wibe Koch på tel. 37 00 21 61 eller koch@arendalsadvokatene.no.